Fra mit til vores: deling af undervisningsforløb 

Learning Factory 1: Videndeling – Fra mit til vores: deling af undervisningsforløb

 Praktiske forhold:  

Datoer og mødetidspunkter: 5/9 og 7/11. Forårets to mødegange fastlægges på første mødegang.
Sted: Tietgenskolen, Odense
Timeforbrug og frikøb: Forløbet er baseret på et forventet timeforbrug på 67 timer pr. deltager som frikøbes af CIU til FoU-sats. 

 

Formål og mål med en Learning Factory 

En Learning Factory (LF) er en ny måde at undersøge, hvordan it kan bidrage til at løse autentiske problemer relateret til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Samtidig bliver deltagerne opkvalificeret i anvendelsen af it i undervisningen i et forpligtende fællesskab. 

En LF skal ses som et samlet udviklingsforløb bestående af fire ‘fabriksdage’ hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres lokalt forankret ‘fabriksarbejde’ på egen skolen. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde med henblik på forankringsdimensionen. En Learning Factory afsluttes med et produkt i form af en løsning af på det overordnede problem. Læs mere om LF-begrebet her.  

Formål og mål med LF nr.1: Fra mit til vores: deling af undervisningsforløb 

Den enkelte lærer bruger mange ressourcer på at udvikle sine egne undervisningsforløb til egne elever og hold. Formålet med denne Learning Factory er, at vi sammen udvikler nye måder at dele og anvende hinandens undervisningsforløb på enten internt på skolen eller evt. på tværs af hele sektoren. Målet er kvalificere deltagernes viden omhvornår det giver det mening at dele undervisningsforløb, og hvilke barrierer der er. Målet er endvidere at undersøge, hvordan en øget brug af videndeling kan frigøre ressourcer til at undervisere,  i stedet for at bruge meget tid på egen planlægning af undervisning, kan fokusere på fx forskellige former for feed back og relationsarbejde? 

Overblik over forløbets faser 

For at sikre fremdrift i forløbet arbejder vi ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Vi lægger derudover to ekstra faser ind: en fase 0 forud for første mødegang, og en fase 5, hvor der arbejdes med opsamling og effektevaluering. Læs mere om forløbet her. 

Indhold  

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte LF. I den første fase vil forskelige skoler med særlige erfaringer, forskere og eksperter formidle deres viden om fx 

  • eksempler på god videndeling på skoler
  • hvordan man som underviser deler tavs viden

 Læringsudbytte 

Efter en Learning Factory har deltagerne tilegnet sig:
VIDEN om:  

  • Muligheder og begrænsninger i forhold til videndeling om og i undervisningen. 
  • elevernes oplevelse og vurderinger af videndeling i undervisningen. 
  • mulige it-didaktiske løsninger og værktøjer til videndeling 

KOMPETENCE til at: 

  • tilrettelægge og gennemføre undervisning med afsæt i videndeling 
  • implementere, anvende og instruere kolleger i at anvende løsningen på egen skole 
  • udvælge de mest didaktisk velegnede it-løsninger til videndeling 

Efter en Learning Factory har den enkelte deltager i fællesskab i fællesskab med de øvrige deltagere og din lokale ledelse og kollegaer: 

  • indkredset og udvalgt en lokal problemstilling i forhold til videndeling, som giver mening i forhold til egen skole og som er nødvendig at løse
  • udviklet en gennemprøvet et produkt, der bidrager til løsning af et konkret problem i forhold til videndeling på skolen 

Som noget meget centralt har den enkelte deltager fået etableret et vedvarende netværk med skoler fra den øvrige sektor, der fremadrettet kan bruges til sparring og inspiration. 

Program for første fase 

Forud for første mødegang tager CIU kontakt til deltagere og ledere, og beder dem om at udfylde en samarbejdsaftale hvor det forpligtende samarbejde aftales. Desuden foregår en afdækning af deltagerforudsætninger. 

Den første fase har overskriften Discovery. I denne fase af Double Diamond-forløbet udforsker og undersøger deltagerne den overordnede tematik som afsæt for at udvælge og arbejde hen imod en løsning på en lokal baseret problemstilling.  På dagen får deltagerne faglige og didaktiske input fra skoler med særlige erfaringer, udefrakommende eksperter/forskere m.fl. Desuden afprøver og får deltagerne værktøjer til at gå tilbage på skolen med henblik på at udvælge det endelige problem som de ønsker at udvikle en løsning på. 

Et detaljeret program for den første fabriksdag bliver udsendt til de deltagende skoler. 

Lokal forankring 

Et afgørende element i en Learning Factory er den lokale forankring. Et af succeskriterierne for en Learning Factory er, at de løsninger, der udvikles på problemstillingerne, bliver anvendt på deltagerens skole. Derfor prioriteres kontakten til skolens ledelse bl.a. i form af løbende korte møder, så der sikres opbakning til deltagernes arbejde. Ledelsen inddrages ligeledes for at understøtte at de it-didaktiske kompetencer som deltagerne tilegner sig opnår en spredning til de øvrige pædagogiske personale, og at elevperspektivet synliggøres. 

Evaluering 

CIU foretager løbende vidensopsamling med henblik på løbende tilpasning af fabrikken så den rette kompetenceudvikling sikres. Efter de fire fabriksdage vil der blive udsendt et anonymt evalueringsskema til internt og eksternt brug. Desuden vil der blive foretaget enkelte interviews om deltagernes udbytte af forløbet. EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og CIU’s forskningsenhed vil observere og evaluere udbyttet på de enkelte Learning Factories. 

Yderligere info

Kontakt CIU for yderligere info på post@ciuud.dk eller tlf. 42 45 00 67