Du er hermed inviteret!

Invitation til Learning Factories 

Det er med lige dele glæde, nysgerrighed og spændte forventninger, at CIU nu inviterer til den første runde af Learning Factories med start til september. Målet med denne orientering er at skabe opmærksomhed om tilbuddet, bede jer indtænke det i planlægningen af det kommende skoleår, og minde om at frikøb af pædagogisk personale er muligt. 
En detaljeret beskrivelse af mål, indhold, organisering og praktiske forhold vedrørende den enkelte Learning Factory udsendes ultimo juni. 

Hvad er en Learning Factory? 

En Learning Factory er et udviklingsforløb, hvor f.eks. lærere, ledere, elever og deltagere fra erhvervslivet samarbejder om praksisudvikling i relation til et specifikt fokusfelt inden for it i undervisningen. I en Learning Factory vil der altid blive produceret et produktder konkret kan understøtte en udvikling på skolerne. 

Hvorfor er Learning Factories vigtige? 

Learning Factories er vigtige, fordi erhvervsskolesektoren står foran en række store problemer, som vi kun kan løse i fællesskab. Frafald, rekruttering, sammenhæng mellem uddannelse og praksis er eksempler på udfordringer som hele sektoren kæmper med. Alle skoler har i et eller andet omfang udviklet viden og gjort sig erfaringer med disse udfordringer, og har alle deres egne løsninger – eller bud på løsninger. CIU´s Learning Factories er baseret på en tro på, at hvis alle disse erfaringer bliver delt, kan der i fællesskab udvikles bæredygtige løsninger med stor gennemslagskraft til gavn for hele sektoren.  

I en Learning Factory bidrager hver enkelt skole således med viden og erfaringer, men får mindst lige så meget igen. I løbet af processen tilføres dels et skarpt forskerblik på det valgte fokusfelt, og dels får deltagerne mulighed for at tilegne sig ny viden og kompetencer, når det viser sig relevant i forhold til de løsninger, der udvikles. Hvis det fx viser sig, at VR kan optimere den svære kobling mellem uddannelse og praksis, vil der i møderækken selvfølgelig indgå en opkvalificering af deltagerne på VR, både didaktisk og konkret.  En Learning Factory er således en mulighed for, at skolerne bidrager til fælles udvikling af EUD i et nationalt perspektiv sideløbende med intern kompetenceudvikling og dermed handlekraft.  

I en Learning Factory indgår der forskellige deltagere, der hver har deres oplevelse af og forslag til løsning af problemet: 

Problemejer: Dem, som kan tage ejerskab over problemet og har handle- og beslutningskompetence.  

Kvalificerende: Dem, som har gjort sig særlige erfaringer med problemet, og/eller kan anvise mulige løsninger. 

Handlende: Dem, som mærker problemet på nærmeste hold, og kan gøre noget ved det i praksis.

 

 

Fokusfelter for efterårets fem Learning Factories 

Videndeling er det overordnede fokus for to Learning Factories.  Når vi i første runde vælger at zoome ind på videndeling, er det bl.a. på baggrund af tilbagemeldingerne fra CIUs åbningskonference. En række repræsentanter fra lederne, forbund og organisationer samt forskningsverdenen udtrykte et stort behov forat erhvervsskolerne bliver endnu bedre til at videndele om de mange forsøg på at nytænke undervisningen i lyset af digitaliseringens mange muligheder, men også udfordringer. 

Sammenhængen mellem skole og praksis er et andet fokus i efterårets Learning Factoriesligeledes identificeret igennem dialog med skolerne. Den underliggende præmis er, som i alle Learning Factories, at vi bliver nødt til at undersøge i hvilket omfang de digitale muligheder kan bidrage til at kvalificere skolernes arbejde og indsatser, og i disse to Learning Factories er det i særlig grad Virtual og Augmented Reality VR/AR, der undersøges. 

FOKUSFELT I: VIDENDELING PÅ TVÆRS AF SEKTOREN
Hvordan kan de enkelte faglærere på skolerne komme til at dele læringsforløb digitalt på tværs af landet?   

FOKUSFELT IISAMMENHÆNG MELLEM SKOLE OG PRAKSIS 

 

Learning Factory 1: Fra mit til vores: deling af undervisningsforløb 

Den enkelte lærer bruger mange ressourcer på at udvikle sine egne undervisningsforløb til egne elever og hold. Kan vi sammen finde nye måder at dele og anvende hinandens undervisningsforløb på tværs af hele sektoren, så der kan frigives ressourcer til fx forskellige former for feed back og relationsarbejde
Hvornår giver det mening at dele undervisningsforløb, og hvilke barrierer er der?  Kan vi udvikle fælles digitale skabeloner, der letter udvekslingen af forløb og materialer? Er brugen af video som digitalt læremiddel relevant i forhold til at fremme en delingskultur blandt undervisere, eller skal vi se i helt andre retninger som fx adaptiv læring eller andet?

Learning Factory 2: Rum og struktur for lærernes videndeling.  

Den pædagogiske ledelse på skolen er ansvarlig for at etablere overskuelige rum for videndeling, men hvordan kan processen med at organisere disse rum gribes an og med hvilke mål? Skolens Learning Management System (LMS) fungerer allerede på nogle skoler som en slags `backbone` for videndeling. Med afsæt i disse erfaringer undersøger vi bl.a., hvordan LMS kan anvendes ikke blot til dokumenthåndtering, men til nye former for lærersamarbejde om udvikling af undervisningen. Hvordan opbygges et LMS og hvordan skabes rum og tid til løbende kompetenceudvikling i brugen af det? Hvilke andre muligheder har ledelsen for at fremme og inspirere til endnu mere videndeling, og hvordan indgår det i skolens overordnede strategi? 

 

Learning Factory 3:  Elevernes møde med praksis 

Skiftet fra skolemiljø til praktik i erhvervslivet kan være vanskelig for nogle elever. Her kan forekomme store udfordringer, hvilket kan føre til frafald fra uddannelserne. 

Kan vi ved hjælp af Virtual Reality (VR) skabe større sammenhæng mellem undervisning på skolen og virksomhedernes virkelighed? Kan VR forberede eleverne på deres praktikforløb og kommende arbejdsliv? Er der områder som alle uddannelser på tværs af sektoren kan bruge VR til? Og hvor kan det give mening i de enkelte spor? VR åbner op for mange muligheder, der vil blive undersøgt kritisk, bl.a. med afsæt i de mange erfaringer som skolerne allerede har gjort sig. 

 

Learning Factory 4:  Visualisering af teori 

Mange mennesker har brug for en høj grad af visuel understøttelse for at omsætte teoretiske input til brug i den praktiske virkelighed. Hvordan kan vi i undervisningen blive endnu bedre til at konkretisere og visualisere de ting og den teori, der arbejdes med? 

Augmented Reality (AR) skaber nye muligheder for at visualisere og konkretisere emner ved at lægge et virtuelt lag på den fysiske virkelighed. Hvordan kan man i uddannelsesregi arbejde med et område som AR, og hvad kan det bidrage med som traditionelle metoder ikke kan? Disse spørgsmål og mange flere vil vi gerne undersøge i denne Learning Factory. 

 

Learning Factory 5: Hvordan skaber vi læring i det online læringsrum?

I Learning Factory nr. 5. Det online læringsrum er formålet at undersøge og i fællesskab finde frem til gode didaktiske løsninger på spørgsmålet om hvordan vi skaber læring i det online læringsrumMålet er at den enkelte deltager tilegner sig viden, kompetencer og færdigheder, der gør det muligt at tilrettelægge, gennemføre og evaluere online undervisning i forskellige former og forskelligt omfang afhængig af skolens behov og muligheder.  

Efter denne Learning Factory er det intentionen at du i fællesskab med de øvrige deltagere og din lokale ledelse og kollegaer har indkredset og udvalgt en lokal problemstilling om det online læringsrum, som giver mening i forhold til egen skole og som er nødvendig at løse. Samt har udviklet en gennemprøvet didaktisk funderet løsning på et lokalt problem i forhold til det online læringsrum. 

 

 

Praktiske forhold:  

Varighed: Hver Learning Factory forventes at bestå af 4-6 mødedage med mellemliggende perioder, hvor der arbejdes lokalt. 

 Frikøb: Der er mulighed for frikøb af to deltagere pr skole til et timetal mellem 50- 70 timer for hver deltager pr Learning Factory.  

Yderligere info

Kontakt CIU for yderligere info på post@ciuud.dk eller tlf. 42 45 00 67