Den grønne omstilling er sat i rampelyset til den første ”Grønne Læringsdag” for landets plastmagerfaglærere. Der skal bygges bro mellem virksomhederne, forskningen og uddannelserne . Derfor er Videnscenteret og Plastindustrien gået sammen om at bringe faglærere tættere på industrien.

Samarbejdet har resulteret i en ”Grøn Læringsdag” for alle landets plastuddannelser. Det er første gang, at alle faglærere på uddannelserne mødes til erfaringsudveksling og etablering af et sparringsnetværk i forbindelse med den grønne dagsorden. Dagen havde fuld fokus på plast og grøn viden, og kompetenceudvikling af landets plastfaglærere og fandt sted hos PRIMO i Tistrup.

”Det en utrolig vigtig at få plastskolerne med i den grønne omstilling og få den viden og erfaring, som er i virksomhederne i spil i undervisningen af de kommende plastmagere.” udtrykker Jo Dietrich, Seniorkonsulent hos Plastindustrien og medarrangør af dagen.

 

Viden er nøglen til den grønne omstilling

”Ved at få viden om f.eks. forskellige plasttyper og genanvendelsens muligheder og ind i undervisningen, uddanner vi fremtidige plastmagere, som bedre kan agere og bidrage til virksomhedernes grønne omstilling. Det er tydeligt, at plastvirksomhederne i stigende grad efterspørger medarbejdere med grøn viden om f.eks. cirkularitet, nye plasttyper, lovgivning etc.” fortæller Daniel, udviklingskonsulent i Videnscenteret og medarrangør.

Til at gøre os lidt klogere på, hvad plast egentlig består af havde vi inviteret Mogens Hinge, professor i kemi, fra Aarhus Universitet. Mogens gav et livligt indblik i sin forskning omkring identifikationen af forskellige kemiske stoffer i forskellige typer plast, og hvordan det kan anvendes i praksis.

Videnscenteret havde også arrangeret en lille workshop, hvor deltagerne skulle reflektere og vidensdele omkring, hvordan man kan gøre Plastuddannelsen mere grøn. Workshoppen gav anledning til flere spændende debatter om alt fra elevernes fremtidige kompetencer, forbindelse mellem virksomheder og skoler til materialeforbrug og -genbrug. Derudover blev det tydeliggjort, at der er behov for grønt undervisningsmateriale og praksisnære cases, og der er ligeledes behov for støtte til udviklingen og didaktikken omkring bæredygtighed.

Højere krav giver nye udfordringer

Letbek lagde også vejen forbi for at fortælle om, hvordan de arbejder med cirkulær økonomi. Vidste du f.eks., at deres produkter kan genanvendes op til 10 gange, før det ikke længere kan udnyttes i produktionen længere? Letbek er lykkedes godt med at gøre deres produktion mere bæredygtig, men den grønne omstilling kan dog være en svær proces, især i plastindustrien. En af deres problemstillinger er netop, at de mangler lærlinge, som kan håndtere de udfordringer, som genanvendt plast kan give.

En bæredygtig og grøn produktion vil dog blive uundgåelig for virksomhederne at forholde sig til. I forbindelse med dette havde vi inviteret Anders K. Knudsen, seniorkonsulent hos Plastindustrien, til at fortælle deltagerne mere om fremtidens reguleringer og lovkrav. Konklusionen fra Anders var, at der vil komme flere og flere reguleringer og krav på området. Derfor er det også essentielt, at fremtidige elever og lærlinge forstår og kender disse krav, når de lander i industrien.

Som afrunding på dagen var det kemiingeniør og projektleder Bente Nedergaard Christensen fra Plast Center Danmark, som gik i dybden med udfordringerne indenfor genanvendelse af plast og lovgivningen omkring det. Kravene til den genanvendte plast kan være i forhold til plastens renhed, hvad der er tilsat af additiver, og hvad plasten har været brugt til tidligere. Det giver mange udfordringer og benspænd for virksomhederne, men det er unægtelig noget som virksomhed og medarbejdere skal kunne forholde sig til og navigere i.

Fremtidigt samarbejde er etableret

”Efter min mening var det en stor styrke, at vi var så mange forskellige aktører samlet på dagen. Ved at faglæreren, virksomheden, forskeren og konsulenten dagen igennem udvekslede meninger og idéer, tog vi alle hjem med nye perspektiver på ’det der grønne’. Det er mit håb, at vi med dagen har skabt grobund for endnu stærkere, samarbejder mellem skolerne, virksomhederne og også forskningsverdenen i fremtiden.” afrunder Daniel.

Vi vil i Videnscenteret gerne være med til at understøtte fremtidige samarbejder og den fortsatte udvikling af plastmager-uddannelsen. Vi samler derfor oplæg og materiale fra dagen her på Videnscenterportalen, så faglærerne og interesserede kan genbesøge de mange indtryk og bruge den ny viden i deres egen undervisning.

Tak til Jo Dietrich og Plastindustrien for et rigtigt godt samarbejde omkring den grønne læringsdag for plastfaglærerne. Og stor ros til AMU Syd og Den Jyske Håndværkerskole for at bakke op om vigtigheden i sådan en dag, ved at sende samtlige af landets faglærere på plastmager-uddannelsen med.