Grønt Aftryk: Fra affald til genanvendelige ressourcer

På EUC Nordvest i Thisted og Next i Emdrup er der blevet kigget dybt i skolernes skraldespande. Formålet erat få afdækket skolernes affaldsmængder og typer og få sat gang i processen med at sikre affaldssortering efter de nationale sorteringskriterier og sikre, at skolernes affald i større grad sorteres til genanvendelse end tidligere.

Fra den 31. december 2022 skal virksomheder og uddannelsesinstitutioner sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Som verdensmålsskoler ønsker EUC Nordvest og Next at arbejde med uddannelsesinstitutionernes affaldshåndtering og -sortering, og derfor har de to skoler sammen med videnscentret sat projektet Grønt Aftryk i søen.

Målet er at indsamle den rette viden om nuværende affaldstyper og mængder for derved at kunne udvikle et affaldssystem, der skal sikre, at der opnås bedst mulig sortering af affaldsfraktioner, og der skabes mest værdi af disse. Miljøvirksomheden STRANDET fra Thy skal lede processen.

Affaldsmængder & sorteringspotentiale

Første fase i projektet har været en kortlægning af affaldsmængderne på uddannelsesstederne. Ikke overraskende udgjorde restaffald langt størstedelen af den samlede affaldsmængde i den analyserede periode.

På EUC Nordvest på Kronborgvej i Thisted, der har uddannelserne smed, auto, industriteknikker, HHX og HTX, hvor der dagligt er 500-600 brugere, var den samlede opgjorte affaldsmængde for 1. halvår 2022 på 53,5 tons. Her udgjorde restaffald 40 tons (75 %), jern/metal 12,5 tons (23 %) og madaffald 1 tons (2 %).

For Next i Emdrup, der har 200-300 daglige brugere, var affaldsfordelingen meget lig EUC Nordvest. Her var den samlede affaldsmængde for 1. halvår 2022 på 22 tons, hvoraf restaffald udgjorde 18,5 tons (84 %), jern/metal 2,5 tons (11 %) og pap 1 ton (5 %).

Indblik i mængden og affaldssammensætningen af restaffaldet viste et betydeligt potentiale for en udvidet affaldssortering i de nationale affaldsfraktioner og analysen viste, at op mod 60 % af restaffaldsmængden kan udsorteres i genanvendelige fraktioner fremfor at ende som forbrændingsaffald.

Både for EUC Nordvest på Kronborgvej og for Next i Emdrup viste analysen også, at en udvidet affaldshåndtering i fraktionerne plast, jern/metal, pap, papir, glas og madaffald kan implementeres uden, at det påvirker de samlede udgifter for affaldshåndteringen på adresserne.

Dette skyldes, at ved en bedre affaldssortering opnås bedre afregningspriser på affaldet, som dækker udgifterne til ekstra containerleje og flere affaldsafhentninger fra renovationsselskab.

Mulighed for CO2-reduktion gennem sortering

Med udgangspunkt i en bedre sortering af restaffaldet har STRANDET analyseret på CO2-reduktionspotentialet ved at sikre, at affaldet sendes til genanvendelse fremfor forbrænding.

For EUC Nordvest estimeres det, at man vil kunne reducere CO2-aftrykket med omkring 12 tons CO2-Ækv, hvis man opnår en sortering af de 40 tons restaffald i genanvendelige affaldsfraktioner. Dette er en reduktion i omegnen af 30 %.

For Next i Emdrup er reduktionspotentialet tilsvarende på omkring 30 %, hvis de 18,5 tons restaffald sorteres med en fordeling, hvor 40 % fortsat er restaffald og fraktioner plast, jern/metal, pap, papir, glas og madaffald hver udgør 10 %.

For begge uddannelsessteder er der yderligere et potentiale i en forbedret sortering af særlige affaldstyper såsom kobber og aluminium.

Affaldssortering i hverdagen

Næste skridt i forløbet for EUC Nordvest og Next er at få introduceret en udvidet affaldssortering på skolerne og få inddraget lærere, elever og andre aktører i denne proces.

I det nye år vil begge uddannelsessteder sammen med STRANDET fortsætte arbejdet med Grønt Aftryk og arbejdet med at sikre, at skolernes affald fremover ender som genanvendelige ressourcer.

Kortlægningsrapport

Begge skoler er altså blevet en hel del klogere på deres affaldshåndtering. Har du lyst til at læse hele rapporten fra STRANDET om affaldshåndtering og potentialer på EUC Nordvest, så find rapporten her.

Senere kommer også en rapport fra NEXT.

Analysen fra Strandet viser bl.a., at man kan udvide affaldshåndtering skolerne i fraktionerne plast, jern/metal, pap, papir, glas og madaffald uden, at det påvirker de samlede udgifter for affaldshåndteringen. Foto: Strandet