For nylig fik undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil overrakt UBU-rapporten, der er kulminationen af 80 forskellige organisationers hårde arbejde med at nå i mål med en række konkrete anbefalinger til, hvordan man fremmer bæredygtig udvikling inden for uddannelsesområdet.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil får overrakt UBU-rapporten. Foto: Klaus Holsting

”Uddannelse er nøglen til – og en forudsætning for – at skabe et bæredygtigt samfund, fordi uddannelse udvikler og kvalificerer vores tanker om og ageren i verden.” Sådan står der i den netop udgivne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)-rapport, men desværre halter Danmark efter vores nordiske naboer og andre lande i EU, når det kommer til bæredygtig uddannelse.

Det skal der gøres noget ved, særligt i lyset af de økonomiske, miljømæssige og sociale kriser, som verden og Danmark står overfor. Det er fuldstændigt afgørende, at disse kriser tages alvorligt, og at samfundet omstilles i en bæredygtig retning.

Derfor har et partnerskab på tværs af hele uddannelsessektoren sat sig sammen og blevet enige om en række anbefalinger til regeringen, Folketinget, arbejdsmarkedets parter, de faglige udvalg og uddannelsesinstitutionerne selv, der kan fremme den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtige udvikling på uddannelsesområdet.

Målet er, ”At sikre rammerne for, at alle elever, studerende og kursister på alle uddannelsesniveauer og -områder modtager uddannelse for bæredygtig udvikling med udgangspunkt i en helhedstænkning af institutionen, hvor bæredygtighed tænkes ind i både undervisning, drift, ledelse og samarbejde med det omgivende samfund.”

Bæredygtige erhvervsskoler

Videnscenter for Automation og Robotteknologi er en del af partnerskabet, der kommer med anbefalinger på erhvervsskoleområdet.

Partnerskabets har identificeret fem løsninger, der er udfoldet i en række anbefalinger i rapporten:

  • Bæredygtighed skal integreres i formål og mål for EUD og FGU: Partnerskabet mener, at der skal sættes politisk retning for arbejdet med uddannelse for bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling skal være en ”skal opgave” frem for en ”kan opgave”. Derfor skal bæredygtighed indskrives i formålsparagrafferne for EUD og FGU.
  • Bæredygtighed skal integreres i ledelsen af EUD og FGU: Det strategiske niveau i form af den øverste ledelse og bestyrelserne samt på den pædagogiske ledelse ift. underviserne skal klædes på til at sætte retning for og implementere bæredygtighed i hele organisationen.
  • Det skal være lettere at investere i bæredygtig drift: Folketinget bør prioritere, at dele af de midler, der er afsat til grøn omstilling, øremærkes til udvikling af grøn skoledrift og gøre det lettere for skoler at investere i større, langsigtede grønne initiativer.
  • Sæt fokus på bæredygtighed i praktik og oplæring i virksomheder: De bæredygtige handlinger og den forskel, som elever kan gøre i og med deres fag, kan blive mere synlig, når de er i deres praktik-/oplæringsvirksomhed. Skoler, parter, faglige udvalg, brancheorganisationer og videnscentre skal derfor samarbejde om tiltag, der kan styrke praktik-/oplæringsvirksomheder som læringsarena for bæredygtig udvikling.
  • Underviserne skal have kompetencerne til at integrere bæredygtighed i undervisningen: Underviserne og oplæringsansvarlige er nøglepersoner ift. at få eleverne til selvstændigt at træffe beslutninger ud fra et bæredygtigt mindset. Der skal derfor være kompetenceudviklingsmuligheder, der kan styrke deres faglige kompetencer samt pædagogiske og didaktiske tilgange i et bæredygtigt perspektiv.