Artikel af Iver Gaarsted, videnscenterchef i Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed

Nu har de ni videnscentre været i gang 3 ½ år, og der har været mange gode og positive oplevelser sammen med mange af landets erhvervs- og SOSU-skoler (herefter kaldet skoler). Videnscentrene har bl.a. haft gang i mange forskellige aktiviteter, i samarbejde med skolerne, som fx udvikling af materialer og kurser, afholdt seminarer og camps osv. Jeg oplever også en positiv udvikling i samarbejdet med skolerne, og videnscentrene er kommet på skolernes dagsorden flere og flere steder. Fra videnscentrene har vi et ønske om at få endnu mere turbo på samarbejdet.

Undervisningsministeriet har givet en ny driftsbevilling til videnscentrene frem til 2024, som betyder, at skolerne har ni udviklingscentre, hvis ressourcer de kan anvende, fx når de deltager i projekter, i udvikling, til kurser, inspiration, support, seminarer og konferencer.

De ni videnscentre står alle klar til endnu mere samarbejde med skolerne.

Her vil jeg gerne komme med mine bud på, hvad videnscentrene kan tilbyde skolerne sammen og hver for sig, samt hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem skolerne og videnscentrene, så kompetencer udvikles og videnscentrenes tilbud når så langt ud som muligt.

Min artikel tager udgangspunkt i de erfaringer jeg har gjort mig som videnscenterchef, samt den erfaring jeg har fået igennem mit netværk og det tætte samarbejde med de øvrige videnscentre. Herudover indgår evalueringsrapport om videnscentrene fra Rambøll, der er lavet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), december 2020.

Videnscentrene kan være med til at booste skolernes udvikling

Videnscentrene er skolernes eksterne udviklingsafdeling – en udviklingsmuskel, som skolerne kvit og frit kan benytte sig af. Dette giver alle landets skoler en mulighed for at få ekstra udviklingsressourcer på deres egen skole i form af et udviklingssamarbejde med videnscentrene. Den enkelte/eller flere skoler kan gå sammen om udvikling af et fælles udviklingsprojekt, hvor videnscentrene fx er projektledere på projektet og sikrer, at det bliver udviklet til gavn for alle skoler. Herved kan vi som videnscentre være med til at løfte udviklingsopgaven for skolerne og sikre, at der netop ikke sker dobbeltudvikling på skolerne af undervisningsforløb, eller at der bliver indkøbt det samme udstyr, som man ellers kan låne hos videnscentrene.

Videnscentrene har efterhånden et stort netværk, som gør, at vi vil kunne være behjælpelig med support og vejledning til skolerne. Det er ikke sikkert, at vi lige sidder med den specifikke viden, men vi ved, hvem vi skal spørge.

Mange videnscentre udbyder fx også forskellige arrangementer, undervisningsforløb, kurser, temadage, fyraftensmøder og konferencer, når Corona tillader det.

Hvad er det skolerne får ud af at bruge videnscentrene?

Jeg tror, at der generelt er en manglende viden om, hvad videnscentrene kan gøre for den enkelte lærer og skole. De tilbud, videnscentrene har, er ikke tydeligt nok kommunikeret til skolerne, med lav kendskabsgrad til følge.

Rambøll lavede en evalueringsrapport om videnscentrene til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), december 2020. Denne rapport peger på, at der stadig er potentiale for skolerne, i forhold til anvendelsen af videnscentrenes tilbud. Det kunne fx være et udviklingssamarbejde omkring undervisningsmaterialer, nye kurser, seminarer, onlineforløb, digitalisering af materialer etc…

Her er en række konklusioner fra Rambølls evalueringsrapport december 2020:

”4 ud af 10 undervisere svarer, at de har hørt om det videnscenter, som dækker netop det fagområde, der er mest relevant for underviserens nuværende arbejde. Det er med andre ord mindre end halvdelen af den potentielle underviser målgruppe, der på nuværende tidspunkt har hørt om et videnscenter.” (Rambøll; S 22).

 ”Der er også en række undervisere, der oplever, at manglende kendskab til videnscentrenes tilbud (26 pct.) og manglende tilgængelighed af materialer (20 pct.) begrænser deres muligheder for at gøre brug af videnscentrenes tilbud. I tråd hermed er det iøjnefaldende, at knap 2 ud af 10 undervisere svarer, at der ikke er nogen forhold, der begrænser deres muligheder for at gøre brug af videnscentrenes tilbud. Det peger på, at det langt fra er alle undervisere, der oplever deciderede barrierer for at gøre brug af videnscentrenes tilbud. (Rambøll; S 46).

 ”I forlængelse heraf peger nogle videnscentre på, at de har oplevet en generel modstand mod at indgå i samarbejde og anvende videnscentrene blandt erhvervsskoler, som er blevet fravalgt som videnscenter. Denne modstand kommer ligeledes til udtryk i nogle interviews med undervisere, der ikke bruger videnscentret.” (Rambøll; S 47-48).

Jeg har i forbindelse med denne artikel haft kontakt til alle videnscentercheferne, som stort set har det samme ønske om, at videnscentrene bliver brugt endnu mere til gavn for skolerne. Så der må gerne komme endnu mere turbo på nye skolesamarbejder, og fortsættelse af det positive samarbejde der allerede er med flere skoler over hele landet.

Ud fra det, som rapporten fra Rambøll peger på, samt de samtaler jeg har haft med alle videnscenter-cheferne, er der en udfordring for skolerne, at få reserveret tid til samarbejde med videnscentrene.

Det vil videnscentrene gerne være med til at gøre noget ved.

Det bør være en fordel for skolerne, at anvende de eksterne udviklingskræfter, der ligger i videnscentrene, til spændende undervisningsprojekter og udviklingsopgaver.

De mange fordele og muligheder, som videnscentrene kan tilbyde skolerne, håber jeg kan være med til at frigive noget tid på skolerne, fordi de kan benytte sig af den udviklingskapacitet der ligger i videnscentrene til fx udvikling af undervisningsmaterialer og kurser, til gavn for alle skoler. Skolerne skal opleve samarbejdet med videnscentrene, som en hjælp til skolerne.

Derfor opfordres skolernes faglærere til at kontakte videnscentrene, og få drøftet gode ideer og ønsker til evt. nye projekter og undervisningsforløb til gavn for alle landets skoler.
Jeg vil også gerne opfordre til, at skolesektoren, skolernes ledelser tager kontakt til videnscentrene for at høre om de forskellige muligheder videnscentrene kan tilbyde skolerne.

På videnscenterportalen ligger de forskellige forløb, materialer, kurser, onlineforløb, videoer, artikler, arrangementer osv. Så der er materiale som lige er til at hente ned og bruge i undervisningen.

Flere af videnscentrene arbejder med at få ambassadører på skolerne, så videnscentret bliver en naturlig del af skolernes hverdag, og dermed også mere naturligt tænkes ind, når nye projekter skal udvikles og igangsættes.

Så håbet fra min side er, at der fremover arbejdes målrettet på at få skabt et endnu tættere samarbejde imellem videnscentrene og skolerne og deres faglærere til gavn for uddannelsen af fremtidens faglærte.

Jeg vil endnu engang opfordre skolernes ledere til at kontakte videnscentrene for at høre om de muligheder der er for din skole i forhold til et fremtidigt samarbejde med et eller flere af videnscentrene.

Her finder du de enkelte videnscentre: Videnscenterportalen.dk

Nedenfor har jeg oplistet de vigtigste fordele for skolerne ved brug af videnscentrene.